Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.fertility.sk je spoločnosť BAOBA s.r.o., so sídlom Azalková 36, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36792047, zapísaná v OR Okresného súdu BB, oddiel : Sro, vl. č. : 8083/S (ďalej len „spoločnosť BAOBA s.r.o.“) vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok, ktorý informuje zákazníkov internetového obchodu eshop.fertility.sk o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

II. Vysvetlenie pojmov

 • Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného na internetovom obchode eshop.fertility.sk.
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Reklamáciu výrobku môže kupujúci uplatniť u vedúceho prevádzky v predajni BAOBA s.r.o..
 • Záručná doba je 24 mesiacov a pri použitých veciach 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe výrobku, inak práva zaniknú. Vyhlásením v potvrdenom záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu 24 mesiacov, pričom podmienky a rozsah záruky sa určí v záručnom liste.

III. Zodpovednosť predávajúceho

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám a kvalite, uvedeným na obale výrobku. Taktiež zodpovedá za predaj výrobkov za ceny uvedené na tovare a v cenníku služieb, za správne účtovanie cien platných v okamihu ponuky a vydanie dokladu o kúpe tovaru alebo poskytovanej službe.
 • Predávajúci umožní spotrebiteľovi prekontrolovať správnosť údajov o cene tovaru.
 • Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku predaja kupujúcemu.
 • Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady a nedostatky spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním tovaru u zákazníka.

IV. Zodpovednosť kupujúceho

 • Kupujúci je povinný reklamovať vadu výrobku včas.
 • Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť reklamovaný výrobok a doložiť všetky potrebné doklady ku reklamácii.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

 • Spoločnosť BAOBA s.r.o. alebo určená osoba má povinnosť kupujúceho, ktorý uplatnil reklamáciu, poučiť o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je spoločnosť BAOBA s.r.o. povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Spoločnosť BAOBA s.r.o. vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Spoločnosť BAOBA s.r.o. vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní o dátume uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Tým nie je v prípade neoprávnenej reklamácie dotknuté právo na náhradu škody spoločnosti BAOBA s.r.o..
 • Náhrada škody, ktorá vznikla zákazníkovi vadnosťou tovaru, musí byť riadne preukázaná.

VI. Záverečné ustanovenia

 • Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže svoje právo uplatniť prostredníctvom súdu, alebo alternatívneho riešenia sporov.
 • Zamestnanci spoločnosti BAOBA s.r.o. sú povinní riadiť sa platnými právnymi predpismi ako aj internými predpismi zamestnávateľa, ktorými sa vykonáva a upravuje proces prijímania a vybavovania reklamácií.
 • Súčasťou reklamačného poriadku v predajni BAOBA je Kniha reklamácií a sťažností spotrebiteľov, v ktorej sa zaznamenávajú nasledovné údaje: dátum uplatnenia reklamácie/sťažnosti, predmet reklamácie/sťažnosti, meno a kontakt na spotrebiteľa, výsledok konania k reklamácii/sťažnosti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.2.2018.

Mgr. Ivana Hrbáľová
konateľka spoločnosti BAOBA s.r.o.
BAOBA s.r.o., Azalková 36, 97401 Banská Bystrica, tel: +421 907 804 634,
mail: info@baoba.sk